دانشگاه های برتر انگلستان

بر اساس رده بندی سال ۲۰۱۸ توسط موسسه ی Times Higher Education دانشگاه های انگلستان در رده بندی جهانی کجا قرار گرفته اند؟

University of Oxford و University of Cambridge جایگاه خود را در رده های اول و دوم به مانند سال های قبل حفظ نموده اند، همچنین دانشگاه های موفق اسکاتلند مانند University of Edinburgh, Glasgow University, University of Abredeen و St Andrew در بین ۲۵ دانشگاه برتر دنیا جای دارند.

WORLD UNIVERSITY RANKING 2018 UK RANKING 2018 CITY/ STATE UNIVERSITY
1 1 Oxford University of Oxford
2 2 Cambridge University of Cambridge
8 3 London Imperial College London
16 4 London University College London
=25 5 London London School of Economics and Political Science
=27 6 Edinburgh University of Edinburgh
36 7 London King’s College London
=54 8 Manchester University of Manchester
76 9 Bristol University of Bristol
=80 10 Glasgow University of Glasgow
91 11 Coventry University of Warwick
97 12 Durham Durham University
104 13 Sheffield University of Sheffield
121 14 London Queen Mary University London
126 15 Southampton University of Southampton
=130 16 Exeter University of Exeter
=137 17 York University of York
139 18 Leeds University of Leeds
=141 19 Birmingham University of Birmingham
=143 20 Fife University of St Andrews
=147 =21 Nottingham University of Nottingham
=150 23 Lancaster Lancaster University
=159 24 Leicester University of Leicester
=162 25 Cardiff Cardiff University
=175 26 Newcastle Newcastle University
=177 27 Liverpool University of Liverpool
185 28 Aberdeen University of Aberdeen
187 29 Dundee University of Dundee
=188 30 Norwich University of East Anglia
197 31 London Royal Holloway, University of London
201–250 =32 Belfast Queen’s University Belfast
201–250 =32 Reading University of Reading
251–300 =32 London St George’s, University of London
251–300 =35 Bath University of Bath
251–300 =35   University of Essex
251–300 =35 Guildford University of Surrey
251–300 =35 Swansea Swansea University
301–350 =39 Aberystwyth Aberystwyth University
301–350 =39 Cambridge Anglia Ruskin University
301–350 =39 Bangor Bangor University
301–350 =39 London Birkbeck, University of London
301–350 =39 Brighton Brighton and Sussex Medical School
301–350 =39 London Goldsmiths, University of London
301–350 =39 Kent University of Kent
301–350 =39 Loughborough Loughborough University
301–350 =39 Stirling University of Stirling
351-400 =48 Birmingham Aston University
351-400 =48 Oxbridge Brunel University London
351-400 =48 London City, University of London
351-400 =48 Edinburgh Heriot-Watt University
351-400 =48 London Royal Veterinary College
401–500 =53 Hull University of Hull
401–500 =53 London University of California, Santa Middlesex Universiy

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.


United Kingdom دانشگاه ها